Mega 6/45
Power 6/55
Max 4D
Max 3D
Keno
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00100 09/12/2019 07/02/2020
2 Kỳ quay thưởng 00099 06/12/2019 04/02/2020
3 Kỳ quay thưởng 00098 04/12/2019 02/02/2020
4 Kỳ quay thưởng 00097 02/12/2019 31/01/2020
5 Kỳ quay thưởng 00096 29/11/2019 28/01/2020
6 Kỳ quay thưởng 00095 27/11/2019 26/01/2020
7 Kỳ quay thưởng 00094 25/11/2019 24/01/2020
8 Kỳ quay thưởng 00093 22/11/2019 21/01/2020
9 Kỳ quay thưởng 00092 20/11/2019 19/01/2020
10 Kỳ quay thưởng 00091 18/11/2019 17/01/2020
11 Kỳ quay thưởng 00090 15/11/2019 14/01/2020
12 Kỳ quay thưởng 00089 13/11/2019 12/01/2020
13 Kỳ quay thưởng 00088 11/11/2019 10/01/2020
14 Kỳ quay thưởng 00087 08/11/2019 07/01/2020
15 Kỳ quay thưởng 00086 06/11/2019 05/01/2020