MenuItemAlias: /vi/trach-nhiem-xa-hoi/dong-gop-cho-xa-hoi

5.800 tỷ đồng

Trả thưởng cho khách hàng

3.100 tỷ đồng

Đóng góp cho ngân sách địa phương

43 tỷ đồng

An sinh xã hội cho người từ thiện

An sinh xã hội Vietlott và đối tác HTKD thực hiện