.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 22/05/2024 11:59:44
Content save to disk for data catche at 22/05/2024 11:57:35
Page:vietlott-thong-tin-lien-quan
Page Alias:vietlott/thong-tin-lien-quan
MenuItemAlias: /vi/vietlott/thong-tin-lien-quan

Văn bản Pháp Quy

STT LOẠI VĂN BẢN KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
1 Nghị định 30/2007/NĐ-CP 01/03/2007 Kinh doanh xổ số
2 Quyết định 1109/QĐ-TTg 11/05/2011 Phê duyệt đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Việt Nam
3 Quyết định 2933/QĐ-BTC 05/12/2011 Thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam
4 Nghị định 78/2012/NĐ-CP 05/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 30/2007/NĐ-CP, ngày 01/3/2007 của Chính phủ về “kinh doanh xổ số
5 Thông tư 76/2013/TT-BTC 04/06/2013 Hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Công bố thông tin

STT LOẠI THÔNG TIN NỘI DUNG
1 Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015
2 Báo cáo Tài chính năm 2015
3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016
4 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016
5 Báo cáo Tài chính năm 2016
6 Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm 2017
7 Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017
8 Báo cáo kiểm toán năm 2017