.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 17/06/2024 11:36:29
Content save to disk for data catche at 17/06/2024 11:11:01
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-chu-nhan-jackpot
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/chu-nhan-jackpot
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/chu-nhan-jackpot

Mega 6/45

Ông L.N

24.266.327.500

VNĐ

Mega 6/45

Anh V.K

25.152.452.500

VNĐ

Mega 6/45

Anh T.Q

13.552.229.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông L

13.116.681.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông Đ.H

55.896.580.500

VNĐ

Mega 6/45

Bà P.V

48.351.151.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông N.P

32.398.072.500

VNĐ

Mega 6/45

Ông D

96.243.094.000

VNĐ

Mega 6/45

Nguyễn Hoài Ân

14.398.485.500

VNĐ

Mega 6/45

Ông N.T

37.479.000.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông L.B.L

14.818.455.000

VNĐ

Mega 6/45

Bà N

20.257.762.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông T

40.017.756.500

VNĐ

Mega 6/45

Ông VH

39.398.025.000

VNĐ

Mega 6/45

Chị B

15.897.330.000

VNĐ

Mega 6/45

Anh L.V.L

25.380.626.667

VNĐ

Mega 6/45

Ông Đ.M.C

25.029.626.667

VNĐ

Mega 6/45

Ông Đ.H

25.029.626.667

VNĐ

Mega 6/45

Ông N.D.P

73.078.715.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông T

48.383.620.000

VNĐ

Mega 6/45

Anh P.T.M

48.383.620.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông Đ.H.N

58.214.087.500

VNĐ

Mega 6/45

Ông H.M.L

16.514.716.500

VNĐ

Mega 6/45

Ông D.S.T

20.737.613.500

VNĐ

Mega 6/45

Ông N.H.H

72.397.323.000

VNĐ

Mega 6/45

Anh T.M.H

21.270.243.500

VNĐ

Mega 6/45

ông N.Đ.N

43.326.125.000

VNĐ

Mega 6/45

Bà L

48.127.997.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông T

16.457.865.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông T

66.844.435.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông N.S.B

37.336.878.000

VNĐ

Mega 6/45

Anh P.T.S

36.546.933.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông D

22.482.244.500

VNĐ

Mega 6/45

Bà V.T.Ư

36.253.032.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông T.V.M

43.057.471.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông D

23.657.658.500

VNĐ

Mega 6/45

Ông H.T.Q

16.762.864.500

VNĐ

Mega 6/45

Ông T

20.636.521.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông H.Q.P

98.295.409.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông P.

30.980.331.000

VNĐ

Mega 6/45

Chị K.O

14.139.591.250

VNĐ

Mega 6/45

Ông G

14.139.591.250

VNĐ

Mega 6/45

Anh N.A.T

35.050.968.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông T

29.292.855.500

VNĐ

Mega 6/45

Anh T.V.D

13.242.112.000

VNĐ

Mega 6/45

Anh H.B.A.Q

70.068.418.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông Q.

23.503.378.500

VNĐ

Mega 6/45

Ông V.N.M.T

40.180.898.000

VNĐ

Mega 6/45

Anh Q.

24.820.198.500

VNĐ

Mega 6/45

Ông V.H

13.284.169.000

VNĐ

Mega 6/45

Anh T.D

19.778.012.000

VNĐ

Mega 6/45

Chị M

100.379.870.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông V.Đ.H

15.469.693.500

VNĐ

Mega 6/45

Ông N.T.Q

24.736.948.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông N.V.V

39.137.122.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông N.V.C

17.198.203.500

VNĐ

Mega 6/45

Ông G.

70.360.287.500

VNĐ

Mega 6/45

Chị H

45.684.111.000

VNĐ

Mega 6/45

Chị N

45.684.111.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông T.V.T

62.684.211.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông T.D.H

39.393.760.000

VNĐ

Mega 6/45

Anh Hiểu

22.740.613.000

VNĐ

Mega 6/45

Chị Đ.T.T

49.726.502.250

VNĐ

Mega 6/45

Anh V.Đ

50.166.002.250

VNĐ

Mega 6/45

Anh T.M.P

34.381.055.000

VNĐ

Mega 6/45

Bà M.H

20.603.254.000

VNĐ

Mega 6/45

Anh T.Q.K

44.071.252.500

VNĐ

Mega 6/45

Ông N.X.Đ

3.705.311.050

VNĐ

Mega 6/45

Anh N.Q.T

24.935.729.000

VNĐ

Mega 6/45

Anh Phan.N

21.973.928.500

VNĐ

Mega 6/45

Anh Nguyễn T

25.129.665.334

VNĐ

Mega 6/45

Bà T

25.769.265.334

VNĐ

Mega 6/45

Anh P.D.H

25.129.665.334

VNĐ

Mega 6/45

Bà N.T.L.P

13.327.206.000

VNĐ

Mega 6/45

Bà L.T.H

22.811.729.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông N.Đ

52.258.801.500

VNĐ

Mega 6/45

Bà T

66.650.305.000

VNĐ

Mega 6/45

Chị L.T.T.D

16.109.367.500

VNĐ

Mega 6/45

Chị N.T.H

31.813.307.500

VNĐ

Mega 6/45

Ông T.Đ.O

29.119.908.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông T.R.

21.696.294.500

VNĐ

Mega 6/45

Bà P.T.V.E.

43.167.500.500

VNĐ

Mega 6/45

Ông Nguyễn Q.

18.950.624.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông Nguyễn Quốc Thịnh

47.232.044.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông T.H

25.040.212.000

VNĐ

Mega 6/45

Ông VTC

70.013.824.500

VNĐ

Mega 6/45

Ông V.Q.H

8.003.782.125

VNĐ

Mega 6/45

Ông X.Đ

75.033.828.000

VNĐ

Mega 6/45

Bà T.T.N.Q

20.031.482.500

VNĐ

Mega 6/45

Ông Trần Nhật Khánh

10.900.430.250

VNĐ

Mega 6/45

Power 6/55

Ông H và ông H.L

314.186.714.850

VNĐ

Power 6/55

Chị M

25.409.725.000

VNĐ

Power 6/55

Anh M.T

67.784.892.000

VNĐ

Power 6/55

Ông P.H

10.424.918.300

VNĐ

Power 6/55

Ông N.M.A

50.531.713.500

VNĐ

Power 6/55

Ông L.V.T

35.075.545.050

VNĐ

Power 6/55

Ông L

173.149.875.300

VNĐ

Power 6/55

Ông Đ.H

256.972.522.350

VNĐ

Power 6/55

Ông T

76.361.538.900

VNĐ

Power 6/55

Ông P.L.H

92.507.434.050

VNĐ

Power 6/55

Ông M.H.H

167.391.079.950

VNĐ

Power 6/55

Ông N.V.M

37.241.100.750

VNĐ

Power 6/55

Ông N.Q.D

98.674.641.750

VNĐ

Power 6/55

Ông D

42.178.630.800

VNĐ

Power 6/55

Ông N.H

205.383.192.300

VNĐ

Power 6/55

Ông V.C

92.575.628.850

VNĐ

Power 6/55

Bà M

78.554.607.600

VNĐ

Power 6/55

Ông L.V.T

40.268.451.000

VNĐ

Power 6/55

Anh N.V.T

214.130.470.800

VNĐ

Power 6/55

Bà N.T.X.L

53.571.168.300

VNĐ

Power 6/55

Ông N.X.M

58.284.817.050

VNĐ

Power 6/55

Ông T.

49.475.717.850

VNĐ

Power 6/55

Ông N.D

141.891.526.200

VNĐ

Power 6/55

Ông C

34.330.228.050

VNĐ

Power 6/55

Ông A

81.778.372.050

VNĐ

Power 6/55

Ông T.T.Đ

31.074.947.850

VNĐ

Power 6/55

Ông P

50.690.711.550

VNĐ

Power 6/55

Ông T

60.409.159.600

VNĐ

Power 6/55

Ông P

40.602.347.850

VNĐ

Power 6/55

Ông V

108.125.269.950

VNĐ

Power 6/55

Ông H.N

192.141.839.100

VNĐ

Power 6/55

Bà T.T.M.T

3.660.378.200

VNĐ

Power 6/55

Cô K.

4.610.358.600

VNĐ

Power 6/55

Ông L.

80.834.053.800

VNĐ

Power 6/55

Chị T.T.B.H

4.174.804.800

VNĐ

Power 6/55

Chị B.T.H.N

99.652.517.000

VNĐ

Power 6/55

Anh V.Q.H

4.368.840.150

VNĐ

Power 6/55

Ông L.B.Đ

119.957.842.650

VNĐ

Power 6/55

Ông N.K.T

77.234.333.700

VNĐ

Power 6/55

Anh Trần Văn Nhì

3.519.027.500

VNĐ

Power 6/55

Ông Đ.P.L

3.655.801.500

VNĐ

Power 6/55

Anh B.Q.T

3.290.607.600

VNĐ

Power 6/55

Anh T.C

41.305.528.200

VNĐ

Power 6/55

Ông L.T.T

5.236.233.250

VNĐ

Power 6/55

Anh N

96.756.562.650

VNĐ

Power 6/55

Anh Nguyễn Hữu Nghĩa

2.509.250.750

VNĐ

Power 6/55

Chị An

5.333.582.600

VNĐ

Power 6/55

Chị H.

47.175.342.150

VNĐ

Power 6/55

Ông Trần Đức Tú

4.683.462.000

VNĐ

Power 6/55

Ông Long

47.012.873.700

VNĐ

Power 6/55

Ông T

5.912.489.850

VNĐ

Power 6/55

Ông H.H.D

18.688.715.000

VNĐ

Power 6/55

Ông T.H.Q

42.114.151.200

VNĐ

Power 6/55

Anh V.M.C

6.360.507.100

VNĐ

Power 6/55

Bà N.T

40.421.556.750

VNĐ

Power 6/55

Bà H.T.M.C

3.772.192.400

VNĐ

Power 6/55

Ông Q

303.899.669.850

VNĐ

Power 6/55

Bà P.L

7.716.697.000

VNĐ

Power 6/55

Bà Trương Thị Hằng

7.032.403.500

VNĐ

Power 6/55

Bà X

66.969.623.500

VNĐ

Power 6/55

Ông L.V.H

18.688.715.000

VNĐ

Power 6/55

Ông V.T.C

70.013.824.500

VNĐ

Power 6/55

Bà H

63.703.129.500

VNĐ

Power 6/55

Ông N.T

40.973.178.500

VNĐ

Power 6/55

Bà N.H.M

11.175.315.250

VNĐ

Power 6/55

Ông T.H.M

1.541.505.584

VNĐ

Power 6/55

Ông M

4.751.773.250

VNĐ

Power 6/55

Phan Quốc Thủy

5.764.145.600

VNĐ

Power 6/55