MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-645
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00428 17/04/2019 16/06/2019
2 Kỳ quay thưởng 00427 14/04/2019 13/06/2019
3 Kỳ quay thưởng 00426 12/04/2019 11/06/2019
4 Kỳ quay thưởng 00425 10/04/2019 09/06/2019
5 Kỳ quay thưởng 00424 07/04/2019 06/06/2019
6 Kỳ quay thưởng 00423 05/04/2019 04/06/2019
7 Kỳ quay thưởng 00422 03/04/2019 02/06/2019
8 Kỳ quay thưởng 00421 31/03/2019 30/05/2019
9 Kỳ quay thưởng 00420 29/03/2019 28/05/2019
10 Kỳ quay thưởng 00419 27/03/2019 26/05/2019
11 Kỳ quay thưởng 00418 24/03/2019 23/05/2019
12 Kỳ quay thưởng 00417 22/03/2019 21/05/2019
13 Kỳ quay thưởng 00416 20/03/2019 19/05/2019
14 Kỳ quay thưởng 00415 17/03/2019 16/05/2019
15 Kỳ quay thưởng 00414 15/03/2019 14/05/2019