MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-645
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00390 18/01/2019 19/03/2019
2 Kỳ quay thưởng 00389 16/01/2019 17/03/2019
3 Kỳ quay thưởng 00388 13/01/2019 14/03/2019
4 Kỳ quay thưởng 00387 11/01/2019 12/03/2019
5 Kỳ quay thưởng 00386 09/01/2019 10/03/2019
6 Kỳ quay thưởng 00385 06/01/2019 07/03/2019
7 Kỳ quay thưởng 00384 04/01/2019 05/03/2019
8 Kỳ quay thưởng 00383 02/01/2019 03/03/2019
9 Kỳ quay thưởng 00382 30/12/2018 28/02/2019
10 Kỳ quay thưởng 00381 28/12/2018 26/02/2019
11 Kỳ quay thưởng 00380 26/12/2018 24/02/2019
12 Kỳ quay thưởng 00379 23/12/2018 21/02/2019
13 Kỳ quay thưởng 00378 21/12/2018 19/02/2019
14 Kỳ quay thưởng 00377 19/12/2018 17/02/2019
15 Kỳ quay thưởng 00376 16/12/2018 14/02/2019