MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-645
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00403 17/02/2019 18/04/2019
2 Kỳ quay thưởng 00402 15/02/2019 16/04/2019
3 Kỳ quay thưởng 00401 13/02/2019 14/04/2019
4 Kỳ quay thưởng 00400 10/02/2019 11/04/2019
5 Kỳ quay thưởng 00399 08/02/2019 09/04/2019
6 Kỳ quay thưởng 00398 06/02/2019 07/04/2019
7 Kỳ quay thưởng 00397 03/02/2019 04/04/2019
8 Kỳ quay thưởng 00396 01/02/2019 02/04/2019
9 Kỳ quay thưởng 00395 30/01/2019 31/03/2019
10 Kỳ quay thưởng 00394 27/01/2019 28/03/2019
11 Kỳ quay thưởng 00393 25/01/2019 26/03/2019
12 Kỳ quay thưởng 00392 23/01/2019 24/03/2019
13 Kỳ quay thưởng 00391 20/01/2019 21/03/2019
14 Kỳ quay thưởng 00390 18/01/2019 19/03/2019
15 Kỳ quay thưởng 00389 16/01/2019 17/03/2019