.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 03/02/2023 22:52:28
Content save to disk for data catche at 03/02/2023 22:47:59
Page:trung-thuong-linh-thuong-thoi-gian-linh-thuong-bingo
Page Alias:trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-bingo
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-bingo
Mega 6/45
Power 6/55
Bingo18
Max 3D
Max3d Pro
Keno
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 14105 03/02/2023 04/04/2023
2 Kỳ quay thưởng 14104 03/02/2023 04/04/2023
3 Kỳ quay thưởng 14103 03/02/2023 04/04/2023
4 Kỳ quay thưởng 14102 03/02/2023 04/04/2023
5 Kỳ quay thưởng 14101 03/02/2023 04/04/2023
6 Kỳ quay thưởng 14100 03/02/2023 04/04/2023
7 Kỳ quay thưởng 14099 03/02/2023 04/04/2023
8 Kỳ quay thưởng 14098 03/02/2023 04/04/2023
9 Kỳ quay thưởng 14097 03/02/2023 04/04/2023
10 Kỳ quay thưởng 14096 03/02/2023 04/04/2023
11 Kỳ quay thưởng 14095 03/02/2023 04/04/2023
12 Kỳ quay thưởng 14094 03/02/2023 04/04/2023
13 Kỳ quay thưởng 14093 03/02/2023 04/04/2023
14 Kỳ quay thưởng 14092 03/02/2023 04/04/2023
15 Kỳ quay thưởng 14091 03/02/2023 04/04/2023