.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 04/08/2020 11:48:23
Content save to disk for data catche at 04/08/2020 11:47:34
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-keno
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Tìm thấy 200 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/08/2020
01 03 05 06 15 21 24 29 38 39
44 45 46 51 52 56 67 74 75 77
- -
04/08/2020
02 10 17 18 23 28 36 38 44 45
56 58 59 61 64 65 66 67 69 76
- -
04/08/2020
01 02 07 09 15 16 17 24 30 31
33 34 39 52 57 60 61 64 75 78
Nhỏ -
04/08/2020
03 13 15 16 18 19 25 35 44 46
48 52 59 61 63 67 69 75 78 80
- -
04/08/2020
01 06 08 13 16 17 20 22 28 40
46 47 50 51 66 67 70 73 75 77
- -
04/08/2020
03 05 09 23 28 31 34 37 39 40
41 47 49 53 54 56 62 67 69 77
- Lẻ
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng