.23 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 28/02/2024 12:09:34
Content save to disk for data catche at 28/02/2024 12:09:04
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-keno
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Nhập kỳ

Dò lớn bé

Dò chẵn lẻ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
(*)Dữ liệu tìm kiếm / dò số trong vòng 6 tháng gần đây
Tìm thấy 6 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ
28/02/2024
01 06 12 28 35 36 38 39 40 41
44 45 46 50 53 63 70 75 77 78
Chẵn
(11)
Lớn
(11)
28/02/2024
09 15 18 20 24 29 31 33 34 35
48 57 58 59 60 62 63 71 75 80
Lẻ
(11)
Hòa
28/02/2024
03 06 10 11 17 21 26 29 30 32
33 41 49 51 53 55 56 57 64 75
Lẻ
(13)
Nhỏ
(11)
28/02/2024
01 03 04 18 21 28 30 32 33 35
36 42 43 51 59 64 66 68 70 80
Chẵn
(12)
Nhỏ
(11)
28/02/2024
04 07 09 10 12 13 16 20 21 35
43 44 54 57 61 70 73 76 78 79
Hòa Hòa
28/02/2024
01 05 08 09 13 16 22 23 26 31
32 36 43 44 46 60 61 62 72 76
Chẵn
(12)
Nhỏ
(12)
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng