.20 -> NO CATCHE
Page Alias:choi/bingo/thong-ke-so-trung
MenuItemAlias: /vi/choi/bingo/thong-ke-so-trung

Sơ đồ thống kê kết quả cửa tổng 60 kỳ gần nhất. Theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái quả phải
Mầu đỏ: Lớn; Mầu xanh: Hòa; Mầu vàng: Nhỏ

Thống kê theo đường cầu
12
9
10
14
9
12
7
10
7
11
9
14
9
16
8
10
4
12
6
10
3
11
13
8
10
12
5
12
7
10
15
16
6
11
7
10
9
16
8
10
6
12
16
9
8
9
13
8
13
17
7
10
6
14
13
10
6
14
15
12
1
23.3%
2
10.0%
3
17.2%
Nhỏ 41.7%
Cửa tổng về nhiều
10 9 12 7 6
4
15.0%
5
19.4%
6
15.0%
Lớn 36.7%
Hòa 21.7%
Cửa tổng về ít
17 5 3 4 15