.22 -> NO CATCHE
Page Alias:choi/bingo/thong-ke-so-trung
MenuItemAlias: /vi/choi/bingo/thong-ke-so-trung

Thống kê cơ bản
Kỳ quay 0043604 0043605 0043606 0043607 0043608 0043609 0043610 0043611 0043612 0043613
Số kết quả 2 2 5 3 5 2 5 1 4 2
2 6 6 6 2 4 1 3 2 6
2 4 5 4 6 6 6 5 4 1
Tổng 6 12 16 13 13 12 12 9 10 9
Lớn/Hòa/Nhỏ Nhỏ Lớn Lớn Lớn Lớn Lớn Lớn Nhỏ Hòa Nhỏ
Thống kê 1
16.7%
2
21.1%
3
12.2%
Nhỏ 35.0%
Cửa tổng về nhiều
12 10 11 7 9
4
15.0%
5
18.9%
6
16.1%
Lớn 38.3%
Hòa 26.7%
Cửa tổng về ít
5 4 16 13 8