.23 -> NO CATCHE
Page Alias:choi/bingo/thong-ke-so-trung
MenuItemAlias: /vi/choi/bingo/thong-ke-so-trung

Sơ đồ thống kê kết quả cửa tổng 60 kỳ gần nhất. Theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải
Màu trắng: nhỏ
Màu vàng: hòa
Màu xanh lá: lớn

Thống kê lớn nhỏ hòa
12
9
7
14
4
3
5
15
16
9
9
12
8
9
12
11
8
17
6
16
6
16
6
9
13
13
12
13
11
8
10
7
6
16
14
8
13
14
7
10
14
9
11
8
6
10
7
15
7
10
12
10
9
10
10
12
10
12
10
10
1
23.3%
2
10.0%
3
17.2%
Nhỏ 41.7%
Cửa tổng về nhiều
10 9 12 7 6
4
15.0%
5
19.4%
6
15.0%
Lớn 36.7%
Hòa 21.7%
Cửa tổng về ít
17 5 3 4 15