.22 -> NO CATCHE
Page Alias:choi/bingo/thong-ke-so-trung
MenuItemAlias: /vi/choi/bingo/thong-ke-so-trung

Thống kê cơ bản
Kỳ quay 0007961 0007962 0007963 0007964 0007965 0007966 0007967 0007968 0007969 0007970
Số kết quả 1 2 1 2 2 4 4 4 6 4
5 1 1 5 4 1 6 6 5 5
4 4 5 4 1 3 2 4 4 1
Tổng 10 7 7 11 7 8 12 14 15 10
Lớn/Hòa/Nhỏ Hòa Nhỏ Nhỏ Hòa Nhỏ Nhỏ Lớn Lớn Lớn Hòa
Thống kê 1
18.3%
2
16.1%
3
12.2%
Nhỏ 36.7%
Cửa tổng về nhiều
12 7 10 9 16
4
20.0%
5
15.0%
6
18.3%
Lớn 41.7%
Hòa 21.7%
Cửa tổng về ít
5 4 8 15 14