.21 -> NO CATCHE
Page Alias:choi/bingo/thong-ke-so-trung
MenuItemAlias: /vi/choi/bingo/thong-ke-so-trung

Thống kê cơ bản
Kỳ quay 0064787 0064788 0064789 0064790 0064791 0064792 0064793 0064794 0064795 0064796
Số kết quả 3 6 4 4 3 4 2 6 6 1
2 3 2 6 4 3 2 3 2 3
5 4 2 4 2 2 6 1 6 4
Tổng 10 13 8 14 9 9 10 10 14 8
Lớn/Hòa/Nhỏ Hòa Lớn Nhỏ Lớn Nhỏ Nhỏ Hòa Hòa Lớn Nhỏ
Thống kê 1
13.3%
2
13.9%
3
16.7%
Nhỏ 28.3%
Cửa tổng về nhiều
10 8 11 13 14
4
21.1%
5
17.8%
6
17.2%
Lớn 40.0%
Hòa 31.7%
Cửa tổng về ít
5 6 16 15 12