.20 -> NO CATCHE
Page Alias:choi/bingo/thong-ke-so-trung
MenuItemAlias: /vi/choi/bingo/thong-ke-so-trung

Thống kê cơ bản
Kỳ quay 0014096 0014097 0014098 0014099 0014100 0014101 0014102 0014103 0014104 0014105
Số kết quả 3 1 2 2 5 5 6 5 3 4
4 1 4 6 1 5 1 3 1 3
4 5 1 2 3 6 1 2 6 3
Tổng 11 7 7 10 9 16 8 10 10 10
Lớn/Hòa/Nhỏ Hòa Nhỏ Nhỏ Hòa Nhỏ Lớn Nhỏ Hòa Hòa Hòa
Thống kê 1
23.3%
2
10.0%
3
17.2%
Nhỏ 41.7%
Cửa tổng về nhiều
10 9 12 7 6
4
15.0%
5
19.4%
6
15.0%
Lớn 36.7%
Hòa 21.7%
Cửa tổng về ít
17 5 3 4 15