.21 => CATCHE
en => Content load from disk data catche at 04/02/2023 00:48:30
Content save to disk for data catche at 04/02/2023 00:46:49
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-max-3d
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Compare

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Draw ID: 00570 | Date: 03/02/2023
Giải Đặc biệt
400
549
First prize
429
136
068
988
Second prize
147
701
327
236
759
250
Third prize
794
270
171
517
183
932
056
996
Draw ID: 00569 | Date: 01/02/2023
Giải Đặc biệt
337
643
First prize
421
793
807
416
Second prize
250
505
830
968
563
291
Third prize
989
966
681
533
471
614
825
516
Draw ID: 00568 | Date: 30/01/2023
Giải Đặc biệt
646
126
First prize
607
247
967
643
Second prize
618
598
657
192
483
200
Third prize
002
348
741
334
868
307
976
459
Draw ID: 00567 | Date: 27/01/2023
Giải Đặc biệt
266
763
First prize
307
079
978
859
Second prize
508
532
929
791
209
585
Third prize
814
703
857
755
054
616
627
936
Draw ID: 00566 | Date: 25/01/2023
Giải Đặc biệt
251
743
First prize
973
111
374
626
Second prize
217
359
744
565
755
021
Third prize
998
585
703
176
880
368
895
492