MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-645
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00310 15/07/2018 13/09/2018
2 Kỳ quay thưởng 00309 13/07/2018 13/09/2018
3 Kỳ quay thưởng 00308 11/07/2018 11/09/2018
4 Kỳ quay thưởng 00307 08/07/2018 06/09/2018
5 Kỳ quay thưởng 00306 06/07/2018 04/09/2018
6 Kỳ quay thưởng 00305 04/07/2018 04/09/2018
7 Kỳ quay thưởng 00304 01/07/2018 01/09/2018
8 Kỳ quay thưởng 00303 29/06/2018 29/08/2018
9 Kỳ quay thưởng 00302 27/06/2018 27/08/2018
10 Kỳ quay thưởng 00301 24/06/2018 23/08/2018
11 Kỳ quay thưởng 00300 22/06/2018 21/08/2018
12 Kỳ quay thưởng 00299 20/06/2018 19/08/2018
13 Kỳ quay thưởng 00298 17/06/2018 16/08/2018
14 Kỳ quay thưởng 00297 15/06/2018 14/08/2018
15 Kỳ quay thưởng 00296 13/06/2018 12/08/2018