MenuItemAlias: /vi/choi/max4d/thong-ke-so-trung
Xếp hạng Bộ số kết quả Tổng số lần xuất hiện
1 0250 1
2 0252 1
3 2367 1
4 4012 1
5 4738 1
6 4916 1
7 5432 1
8 6354 1
9 6853 1
10 8123 1
11 8395 1
12 8647 1
13 7962 1
14 8931 1
15 8951 1