MenuItemAlias: /vi/choi/max4d/thong-ke-so-trung
Xếp hạng Bộ số kết quả Tổng số lần xuất hiện
1 2318 1
2 3019 1
3 3385 1
4 3475 1
5 4366 1
6 5287 1
7 5396 1
8 5439 1
9 5645 1
10 5920 1
11 6295 1
12 6399 1
13 7709 1
14 7399 1
15 8296 1