.21 -> NO CATCHE
Page Alias:choi/bingo/thong-ke-so-trung
MenuItemAlias: /vi/choi/bingo/thong-ke-so-trung


Loại Mô tả Số lần Tỷ lệ
Lớn Tổng kết quả ba lần quay số từ 3 đến 9 7,301 37%
Hòa Tổng kết quả ba lần quay số là 10 hoặc 11 4,923 25%
Nhỏ Tổng kết quả ba lần quay số từ 12 đến 18 7,384 38%