53,253,948,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

262,085,240,100đ

Jackpot 2

3,666,124,250đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Thống kê

1
1
1
3
0
1
4
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
2
2
1
1
2
0
2
1
0
1
1
3
1
2
0
1
0
3
1
0
0
3
2
1
0
1
1
2
0
0
0
2
Phiên bản đầy đủ